Kongsvinger 2050 – strategier for fremtidig byutvikling – sendt til politisk behandling

Kongsvinger kommune, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Byen Vår Kongsvinger har gjennomført et samarbeidsprosjekt knyttet til fremtidig byutvikling, kalt Kongsvinger 2050.

Prosessen har satt byutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging på dagsorden, og man har debattert strategiske valg og prioriteringer. Sluttproduktet er en anbefalt bystrategi for samordning av arealbruk og transport.

Bystrategien legger overordnede rammer og føringer for byutvikling, arealbruk og transportsystem fremover. Strategien er ikke en plan etter plan og bygningsloven, men en strategi som skal peke retning og gi føringer for byplanleggingen framover. Perspektivet er langsiktig, samtidig som det er vist hva som må gjøres de nærmeste årene for å legge til rette for en ønsket byutvikling. Det er utarbeidet et forslag til en samarbeidsavtale mellom partene som skal sikre videre oppfølging. Det vil også bli utarbeidet en kortversjon av strategien etter at den er formelt behandlet hos de ulike samarbeidspartnerne.

Strategien er resultatet av en prosess med aktiv og bred medvirkning fra politikere, næringsliv, innbyggere og offentlige etater. Dette har vært viktig for å sikre eierskap til prosjektet. Det har også vært en sentral del av arbeidet å bevisstgjøre de ulike aktørenes rolle og ansvar i byutviklingen, og på hvordan man best kan samhandle for areal- og transporttiltak i Kongsvinger.

Bystrategien med handlingsprogram og samarbeidsavtale skal nå formelt vedtas i politiske organer både i Kongsvinger kommune og hos Hedmark fylkeskommune. Tilsvarende vil ledermøte i Statens vegvesen, Region Øst og styret i Byen Vår Kongsvinger behandle dette i begynnelsen på mai.

Her kan du lese den politiske saken, strategidokumentet og de vedlegg som følger saken. Vi gjør oppmerksom på at strategidokumentet er en lavoppløselig versjon pga størrelsen på dokumentet. Enkelte figurer vil derfor være noe utydelige.

Politisk sak Kongsvinger2050

Kongsvinger 2050 – strategier for framtidig byutvikling (lavoppløselig versjon)

Notat om fortettingsprinsipper (Norconsult, mars 2017)

Bylivsanalyse Kongsvinger sentrum (Norconsult, oktober 2016)

Parkeringsnotat (Norconsult, mars 2017)

Trafikkundersøkelse Kongsvinger (Sweco, september 2016)

Utvikling av arealbruk og transport – datagrunnlag for Kongsvinger 2050 (Kongsvinger 2050, juli 2016)

Rapport fra tre Bylabverksteder (Norconsult, desember 2016)

Rapport som oppsummerer innspill fra Bylabprosessen (Kongsvinger 2050, des 2016)

Bylabhefte (Norconsult, oktober 2016)

Rapport fra ungdomsverksted (Kongsvinger 2050, oktober 2015)

Oppsummering av workshop med handelsstanden (Kongsvinger 2050, november 2015)

Oppsummering fra Byseminar (Kongsvinger 2050, januar 2016)

Mobilitetsanalysen – http://websak.sorhedmark.no/innsyn_mote/wfdocument.aspx?journalpostid=2017011888&dokid=276380&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Have your say