Hva er Kongsvinger2050?

«Kongsvinger 2050» er et samarbeidsprosjekt om fremtidig byutvikling. Partene i samarbeidet er Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Byen vår og Statens vegvesen. Arbeidet startet høsten 2015 og skal pågå ut 2016.

Målet er å meisle ut en strategi som skal bidra til å:
· Skape en mer attraktiv by med gode stedskvaliteter og et styrket regionsenter
· Øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt
· Bidra til bedre folkehelse i Kongsvinger
· Øke bevisstheten og engasjementet hos den enkelte part om byutvikling i Kongsvinger
· Redusere klimagassutslipp, støy og lokal luftforurensing
· Øke graden av samhandling om byutvikling i Kongsvinger
· Øke gjennomføringsevnen for helhetlige areal- og transportløsninger

Mange positive byutviklingstiltak har skjedd i Kongsvinger de siste årene, og den offentlige debatten viser at mange er opptatt av byutvikling. Det er bra! I bunnen har vi en sentrumsplan og en kommuneplan. Byen er i konstant utvikling, og det er nå behov for en ny byplanprosess som kan legge grunnlaget for nye fremtidige strategiske valg. Det er behov for en tydelig og forankret bystrategi som er robust og levedyktig nok til å gi en tydelig retning, og som er godt forankret.

Kongsvinger trenger et mer levende og urbant sentrum for å være en attraktiv by for våre innbyggere, for nabokommunene og besøkende. Og det trengs å stimulere til investeringslyst. Skal det skapes et attraktivt sentrum og legges til rette for gode investeringer må dette ses i sammenheng med hvordan resten av byen skal utvikles. Bystrategien må derfor fange opp hele Kongsvinger by, og ikke bare sentrum.

Hovedmålet med prosessen er å sette byutvikling på dagsorden for å få en debatt om strategiske valg og prioriteringer knyttet til fremtidige areal- og transportløsninger i Kongsvinger. Prosessen skal munne ut i en tydelig og forankret strategi, og prosessen skal følges opp med en samarbeidsavtale mellom partene. Gjennom prosessen skal vi avdekke behov og utfordringer, fremskaffe kunnskap, arbeide med mål og fremtidsbilde, bli enige om prinsipper for fremtidig utvikling. Det skal defineres tiltak og prosjekter for å nå de målene som er satt. Prosessen skal legge til rette for bred medvirkning i lokalsamfunnet.

Her kan du Prosjektplan_vedtatt for arbeidet